Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych PSP nr 4

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w roku szkolnym 2016/2017

1. KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU,

Do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Pułtusk. 

           

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: (łącznie)

Kryteria konstytucyjne Wartość liczbowa
Wielodzietność rodziny kandydata – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 30 punktów
Niepełnosprawność kandydata 30 punktów
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 30 punktów
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 30 punktów
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 30 punktów
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 30 punktów
Objecie kandydata pieczą zastępczą 30 punktów

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdy ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

     W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria społeczne, są to:

Kryteria społeczne Wartość liczbowa
Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, wykonywanie czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w systemie dziennym, prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej. 64 punkty
Pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, wykonywanie czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w systemie dziennym, prowadzenie przez niego gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej. 32 punkty
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie. 16 punktów
Uczęszczanie kandydata do szkoły funkcjonującej w pobliżu przedszkola, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie. 8 punktów
Zadeklarowanie uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata. 4 punkty

Jeżeli przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Pułtusk zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Potwierdzeniem spełniania kryteriów są:

Potwierdzeniem spełniania kryteriów są:

I etap rekrutacji

-  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

   orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów

   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

   osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka

   wspólnie z jego rodzicem,

-  dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca

    2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn.

   zm.)

II etap rekrutacji

-  oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, wykonywanie czynności na podstawie umowy 

   cywilno-prawnej, pobierania nauki w systemie dziennym, prowadzenie przez  nich

   gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej według wzoru określonego

   w załączniku

- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego

    kandydat ubiega się o przyjęcie, złożona przez rodziców

- oświadczenie rodzica /ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły funkcjonującej

   w pobliżu przedszkola według wzoru określonego w załączniku.

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Uwaga:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W procesie rekrutacji uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców

we wniosku. Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając, razem z wnioskiem zgłoszeniowym odpowiednie dokumenty.

Zadania Komisji  rekrutacyjnej:

 • przyjmuje dziecko, do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola /szkoły  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka kandydata z wnioskiem  o którym mowa wyżej.
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartej w oświadczeniach,
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta Pułtusk o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Burmistrz Miasta Pułtusk w tym celu:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka,

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

………………………..………………………………..…..

    (imię i nazwisko)

………………………..………………………...………..…..

    (adres zamieszkania)

………………………………………………..…………..…

     (numer telefonu)

OŚWIADCZENIE

        Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

Lp. OPIS KRYTERIÓW TAK NIE
1. Rodzice są zatrudnieni, wykonują czynność na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobierają nauki w systemie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne, lub działalność gospodarczą.    
2. Jeden z rodziców jest: zatrudniony, wykonuje czynność na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobiera nauki w systemie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.    
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza so ZS nr 4 Pułtusk, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie.    
4. Kandydat realizował wychowanie przedszkolne w ZS nr 4 Pułtusk    
5. Deklaruję uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata.    
6. Rodzina kandydata jest wielodzietna.    
7. Kandydat jest niepełnosprawny.    
8. Jeden z rodziców kandydata jest niepełnosprawny.    
9. Rodzice kandydata są niepełnosprawni.    
10. Rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne.    
11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).    
12. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą.    

Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Data:  ..............................                                                   ..........................................................................

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

[1] Wybrane kryterium  zaznaczyć znakiem „x”

………………………..………………………………..…..

    (imię i nazwisko)

………………………..………………………………….…..

    (adres zamieszkania)

……………………………………………………………..…

     (numer telefonu)

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu rodzica dziecka .……………………………………………………………………………….. ubiegającego się o miejsce w …………………………………………………….………………………………  na rok szkolny 2016/2017

 Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

   jestem zatrudniony, wykonuję prace na podstawie umowy cywilnoprawnej

                      (wskaż właściwe)

   na czas określony od  …………………………..  do ……………………..………

   bezterminowo  

w ………………………………………………………………….......................................................................................................

                                                             (pełna nazwa zakładu pracy, miejsca wykonywania pracy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(adres zakładu pracy / miejsce wykonywania pracy)

   uczę się w trybie dziennym

…….……………………………………………………………................................................................................................

                                                            (nazwa i adres szkoły)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   prowadzę gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(adres gospodarstwa rolnego/  pozarolniczej działalności gospodarczej)

Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia.

 

 

Data: ..............................                                                   ..........................................................................

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20c ust. 4 pkt  ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 

………………………..………………………………..…..

    (imię i nazwisko)

………………………..………………………...………..…..

    (adres zamieszkania)

………………………………………………..…………..…

     (numer telefonu)

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły położonej w pobliżu przedszkola/ szkoły

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka……………………………………………………………………………………..

urodzonego ………………………………………… w …………………………………………………………………………………….

(data i miejsce urodzenia)

uczęszcza do ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres, nazwa szkoły do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata)

Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia.

 

 

Data: ..............................                                                   ..........................................................................

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20c ust. 4 pkt a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie