Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Regulamin rekrutacji do I klasy PSP nr 4

Regulamin rekrutacji do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w roku szkolnym 2016/2017

 

1.KRYTERIA REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ, DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PUŁTUSK

 

            Do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie ustalonym dla danej placówki na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

 

Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk poza obwodem ustalonym dla danej placówki zgodnie z ustalonymi kryteriami rekrutacji. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły podstawowej.

Przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Pułtusk nie może mieć wpływu na  ilości kas I w danej szkole podstawowej.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 można składać od 04.04.2016 roku do  20.04.2016 roku.

Kryteria konstytucyjne Wartość liczbowa
Wielodzietność rodziny kandydata – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. 30 punktów
Niepełnosprawność kandydata. 30 punktów
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 30 punktów
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 30 punktów
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 30 punktów
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 30 punktów
Objecie kandydata pieczą zastępczą. 30 punktów

     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza  liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

     W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria , są to:

Opis kryteriów Wartość liczbowa
   
Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja , będzie uczęszczało do tej szkoły. 3 punkty
Wielodzietność rodziny kandydata. 1 punkt
Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni pracują w obwodzie szkoły. 1 punkt
Kandydat objęty kształceniem specjalnym. 1 punkt
Niepełnosprawność w rodzinie kandydata. 1 punkt

    Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego potwierdzające spełnienie wybranego kryterium- załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej Luc poradni specjalistycznej

3) Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .

            Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopi  albo w postaci poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Uwaga:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając dyrektorowi szkoły, razem z wnioskiem zgłoszeniowym odpowiednie dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

Zadania Komisji  rekrutacyjnej:

 • przyjmuje dziecko, do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola /szkoły  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka kandydata z wnioskiem  o którym mowa wyżej.
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartej w oświadczeniach,
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta Pułtusk o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Burmistrz Miasta Pułtusk w tym celu:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka,

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

………………………..………………………………..…..

    (imię i nazwisko)

………………………..………………………...………..…..

    (adres zamieszkania)

………………………………………………..…………..…

     (numer telefonu)

OŚWIADCZENIE

        Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

Lp. OPIS KRYTERIÓW TAK NIE
1. Kandydat jest niepełnosprawny.    
2. Jeden z rodziców kandydata jest niepełnosprawny.    
3. Rodzice kandydata są niepełnosprawni.    
4. Rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne.    
5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).    
6. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą.    

Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Data:  ..............................                                                   ..........................................................................

                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

[1] Wybrane kryterium  zaznaczyć znakiem „x”

Załącznik nr 1

……………………………………………………..

( imię i nazwisko)

………………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………………………

(numer telefonu)

                                                                                                             OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, ubiegający się o przyjęcie mojego dziecka………………………………………….

                                                                                                                   ( imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………..do …………………………………………………………………………………

                                                                                                         ( adres i nazwa szkoły)

.................................................................................................oświadczam, że moja rodzina

składa się z………………………….. osób, w tym …………………………dzieci.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data……………………………..                                                    …………………………………………………..

                                                                                         ( czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik nr 2

……………………………………………………..

( imię i nazwisko)

………………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………………………

(numer telefonu)

Oświadczenie rodzica/rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka…………………………………………………………………………………

                                      ( imię i nazwisko dziecka)

Urodzonego…………………………………………………………………………… w …………………………………..

                                                ( data i miejsce urodzenia)

uczęszcza do …………………………………………………………………………………………………………………….

                                                ( adres i nazwa szkoły, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data……………………………..                                                    …………………………………………………..

                                                                                         ( czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik nr 3

……………………………………………………..

( imię i nazwisko)

………………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………………………

(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y, ubiegający się o przyjęcie mojego dziecka………………………………….

                                                                                                              ( imię i nazwisko dziecka)

      ……………………………………………………………………………………………..do………………………………………….

                                                                                                                                                                                                             ( adres i nazwa szkoły)

……………………………………………………………………………………………… legitymująca /y się dowodem

osobistym……………………………………………………………… wydanym przez ………………………………….

                  ( seria i numer)

…………………………………………………… oświadczam, że miejscem mojej pracy zawodowej jest

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                           ( nazwa i adres zakładu pracy)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data……………………………..                                                    …………………………………………………..

                                                                                         ( czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie