Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Egzamin gimnazjalny z języka obcego - informacje


 

 Egzamin gimnazjalny z języka obcego

 

 

 

od roku szkolnego 2011/2012              Egzamin gimnazjalny z języka obcego od roku szkol2011/2012

       Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego podzielony będzie na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.                       

          Pierwsza, podstawowa część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, jest obowiązkowa dla wszystkich. Druga część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

           Z uwagi na to, że począwszy od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie w gimnazjum uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych nowożytnych wprowadza się przepis obligujący rodziców (opiekunów prawnych) ucznia do złożenia deklaracji o wyborze języka obcego, który uczeń będzie zdawał na egzaminie gimnazjalnym oraz deklaracji o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu.

           Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za język angielski zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

 

 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie języka angielskiego wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.  

 

             Od roku 2012 wynik egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Do roku 2018 wynik z części rozszerzonej będzie traktowany jedynie jako wskaźnik wiedzy ponadprogramowej.Natomiast od roku szkolnego 2018/2019  przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych będzie brany wynik na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  

 

Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym przedstawia poniższa tabela    

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania

60 minut

60 minut

Poziom

A2

A2+

Zakres tematyczny

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);  

 

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy);

 

5) życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele,czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie);

9) kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze);

10) sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);  

12) technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych);

13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz);

14) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWO

 

 1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania);

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

 

3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy);

5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);

11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia);

 

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);

 

13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);

14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość);

15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

Obszary testowania i procentowy udział punktów w egzaminie

Rozumienie ze słuchu  

 

ok. 10 minut  

 

Typy zadań: zadania zamknięte: wybór wielokrotny(w tym z opcjami odpowiedzi w formie ikonograficznej); prawda/fałsz, dobieranie

30%

Rozumienie ze słuchu  

 

ok. 12 minut  

 

Typy zadań: zadania zamknięte: wybór wielokrotny,prawda/fałsz, dobieranie     

 

25%

Rozumienie tekstów pisanych  

 

Typy zadań:

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie

30% 

Rozumienie tekstów pisanych  

 

Typy zadań:   

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie 

 

25%

Znajomość funkcji językowych  

 

Typy zadań:

 

 zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie             

 

 

 

15% 

Znajomość środków językowych   

 

Typy zadań:

 

zadania otwarte: uzupełnianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej formie, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

25%

Znajomość środków językowych  

 

 

Typy zadań:

 

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie

 

 

 

              

25%

Wypowiedź pisemna    

 

Typy zadań:

 

zadania otwarte, np.krótki (50–100 słów) tekst użytkowy (list prywatny,wiadomość,  e-mail)  z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. 

 

25%

Liczba zadań ogółem

12 zadań

wyłącznie zadania zamknięte

10 zadań

zadania zamknięte i otwarte

 

Przykłady zadań na poziomie rozszerzonym   

 

I. Uzupełnij zdania 1 – 5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.  

 

1. Most guests (already / leave) when we arrived at the party.…………………………………………………………………………………………..

 

2. My sister is three years older and she (be / big) me.…………………………………………………………………………………………..   

 

II. Uzupełnij zdania 1 – 5 odpowiednimi wyrazami tak, aby powstałe zdania były logiczne, gramatycznie poprawne a ich znaczenie było takie samo jak znaczenie zdań powyżej. Wymagana jest poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.  

 

1. It’s the best holiday I’ve ever had.

 

I have never ……………………………………………………………………… .

 

2. Would you like to go to the cinema?

 

How about …………………………………………………………………….. ?   

 

III. Uzupełnij zdania 1 – 5, tłumacząc fragmenty w nawiasach na język angielski, tak aby powstałe zdania były logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazow.  

 

1. I asked (go żeby mi pomógł), but he said no.

 

I asked ……………………………………………………….. , but he said no.

 

2. Tomorrow (muszę) get up early in the morning.

 

Tomorrow ……………………………………………….. get up early in the morning.  

 

 IV. Obejrzałeś ostatnio interesujący film. Napisz o nim w liście do kolegi lub koleżanki z Anglii:

 

 • napisz kiedy widziałeś film
 • napisz, co najbardziej Ci się w nim podobało
 • poleć mu/jej ten film. 

 

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość maila powinna wynosić od 50 do 100 słow. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

 

Szczegóły dotyczące egzaminu :

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną   

 

 http://www.cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf


 

Egzamin gimnazjalny na poziomie rozszerzonym wymaga bardzo dobrej znajomości struktur leksykalno-gramatycznych, czyli słownictwa i gramatyki. W arkuszu mogą pojawić się zadania otwarte, np.: parafraza, tłumaczenie, uzupełnianie fragmentów zdań w odpowiedniej formie oraz wypowiedź pisemna ( e-mail, list nieformalny).

 

Poniżej znajdują się adresy stron z ćwiczeniami do poszczególnych typów zadań:

 

 

1. Parafraza - przekształcenie zdania, które zmienia jego formę nie naruszając treści

 

 

 

2. Tłumaczenie (przykłady):

 

 

1. (Im starszy)………………….the grandfather is (tym trudniej) ……………….to understand him.

2. She (zamierza spędzić ) ……………………..the weekend in Paris.

3. (czy mogłaby mi Pani powiedzieć) ………………….where the railway station is?

4. (Nie musisz sprzątać) ……………………..the living room right now.

5. (Nikt nie wie) ………………………….where Johnny lives.

6. (Jak daleko) ……………………….. is it to the nearest shopping centre?

7. (Zagrajmy) ……………………….football in the park!

8. (Nie umiałam tańczyć)………………………..when I was 4.

9. I think his test (będzie łatwy)…………………..

10. (A może byśmy) …………………….going to the cinema tonight?

11. My friend ( nie odwiedził ) …………………….me yesterday.

12. ( Nie dotykaj) …………………….. exhibits in the museum.

13. He (czytał książkę)…………………….when his father called him.

14. (Mieszkam) ………………………here for ten years.

15. This book is (lepsza od )……………………. the film based on it.

 

 

 

 1. 1.The older the grandfather is the more difficult (it is) to understand him
 2. 2.She is going to spend the weekend in Paris.
 3. 3.Could you tell me where the railway station is?
 4. 4.You don’t have to tidy the living room right now.
 5. 5.Nobody knows where Johnny lives
 6. 6.How far is it to the nearest shopping centre?
 7. 7.Let’s play football in the park!
 8. 8.I couldn’t dance when I was 4.
 9. 9.I think the test will be easy.
 10. 10.How about going to the cinema tonight?
 11. 11.My friend didn’t visit me yesterday.
 12. 12.Don’t touch exhibits in the museum.
 13. 13.He was reading a book when his father called him.
 14. 14.I have lived here for ten years.
 15. 15.This book is better than the film based on it.

 

 

 

 

3. Uzupełnianie fragmentów zdań wyrazami w odpowiedniej formie (przykłady):

Ćwiczenie nr 1

 

1. Yesterday I (go / cinema)………………………. and watched a brilliant comedy.

2. How many countries (Ted / visit) …………………………..since 2008?

3. This dress (be / nice)……………………………. present I have ever received.

4. Janet (enjoy / play)……………………………. the violin in her free time.

5. I (learn / English)…………………………….. when the door bell rang.

6. (she/have) go to the dentist?

7. I (not/have) do any homework for tomorrow.

8. Most guests (already / leave) when we arrived at the party.

9. My sister is three years older and she (be / big) me.

10. Most teenagers like watching TV, but Hannah (prefer/read) books.

11. I (be / good) biology and chemistry so I can help you with your science homework.

12. (you / see) the film last night?

 

 1. 1.Yesterday I went to the cinema and watched a brilliant comedy.
 2. 2.How many countries has Ted visited since 2008?
 3. 3.This dress is the nicest present I have ever received.
 4. 4.Janet enjoys playing the violin in her free time.
 5. 5.I was learning English when the door bell rang.
 6. 6.Does she have to go to the dentist?
 7. 7.I don’t have to do any homework for tomorrow.
 8. 8.Most guests had already left when we arrived at the party
 9. 9.My sister is three years older and she is bigger than me.
 10. 10.Most teenagers like watching TV, but Hannah prefers reading books.
 11. 11.I am good at biology and chemistry so I can help you with your science homework.
 12. 12.Did you see the film last night?

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 2

 

Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1–5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

 

beautiful * leaf * stay * they * travel *   two

 

Dear John,

I’m on holiday with my parents in Australia. We 1.______________________at a wonderful hotel in Gladstone. On the 2. ______________________ day of our stay here we went to see the Coral Reef.

It is 3. ______________________ thing in the world. We also met a nice couple and they invited us

to 4. ______________________ house on the beach. I’ve also seen koalas eating eucalyptus

5. ______________________. It’s a pity you are not here. Australia is amazing!

Love,

Barbara

 

 

1. are staying

2. second

3. the most beautiful

4. their

5. leaves

 

 

 

 

 

4. Wypowiedź pisemna

 

 

a. list do przyjaciela:

 

1. http://www.jezykangielski.org/nieformalny659.html (budowa listu i przydatne wyrażenia)

2. http://www.letterwritingguide.com/samplefriendlyletter.htm

3. http://members.iinet.net.au/~adelegc/listening/letter_to_a_friend/letter.html (tekst z lukami)

 

 

   b. e-mail:

 

 1. 1.http://www.carmenlu.com/first/writing/emails_letters1.pdf
 2. 2.http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/e52de176-4833-4fbd-b16f-c19ed9915920/Basico%202/informal_email.pdf(tekst z lukami)

 

c. pocztówka:

 

1. http://www.e-learning.gimnazjumchwiram.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=103

2. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyki/angielski/22659-a_letter_postcard_from_holidays.html

3. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/języki/angielski/22660-a_postcard_from_holidays_to_a_friend.html

 

 

egzamin gimnazjalny - ćwiczenia

    

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego składa się z dwóch części:

 

1. poziom podstawowy (60 minut)

2.poziom rozszerzony (60 minut)

 

 

 

Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego na obu poziomach wynikają zarówno z podstawy programowej

 jak i z typów zadań występujących na egzaminie.

 

 

 

Możesz sprwdzić swoje umiejętności przed egzaminem i zapoznać się z typami zadań na poziomie rozszerzonym klikając tutaj

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie