Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

PUNKTACJA OCENY ZACHOWANIA

Ocena zachowania uwzględnia postawy ucznia w odniesieniu do zasad współżycia społecznego i norm etycznych w szkole i poza szkołą. W szczególności wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.

 

PUNKTACJA OCENY ZACHOWANIA

 

Punktacja wyjściowa                                           130 pkt.

                                               wzorowe                      230 i więcej

                                               bardzo dobre              190 – 229

                                               dobre                             130 – 189

                                               poprawne                     80 – 129

                                               nieodpowiednie         50 – 79

                                               naganne                        mniej niż 50

 

 

Pola   oceniania   na    „+”

 

100 % frekwencja w miesiącu ( bez spóźnień)……..10 pkt

 

przestrzeganie regulaminu, statutu szkoły, czysty i schludny wygląd…….. 20 pkt (jednorazowo na koniec każdego semestru)

 

brak negatywnych informacji o zachowaniu się ucznia ...........10 pkt (jednorazowo na koniec semestru)

 

funkcja w samorządzie szkolnym lub klasowym (dobrze pełniona) ................20 pkt  (jednorazowo na koniec semestru)   

        

rzetelna praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska ...........................................10 pkt (jednorazowo  na koniec semestru)

 

reprezentowanie szkoły podczas imprez i rocznic w czasie wolnym od zajęć  …….10 pkt (za każdym razem)

 

udzielanie stałej pomocy koleżeńskiej, wolontariat uczniowski (po zgłoszeniu wychowawcy, opiekunowi klubu gimnazjalnego lub pedagogowi szkolnemu ) ……………20 pkt (jednorazowo na koniec semestru)

 

wyróżnienie w każdym konkursie pozaprzedmiotowym .........................  10 pkt

 

udział w szkolnym etapie konkursu przedmiotowego……………. 5 pkt (nie więcej niż 20 pkt w semestrze)          

 

finalista szkolnego etapu konkursu przedmiotowego, udział w rejonowym etapie konkursu przedmiotowego……….. 10 pkt

 

finalista lub laureat w rejonowym konkursie przedmiotowym, udział w wojewódzkim konkursie przedmiotowym……….. 15 pkt

 

finalista lub laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego………. 20 pkt

 

finalista lub laureat konkursu wiedzowego ogólnopolskiego …………..25 pkt

 

udział w zawodach  sportowych do szczebla gminnego włącznie  i godne reprezentowanie szkoły…………3pkt (nie więcej niż 12 pkt w semestrze )

 

finalista(I –III miejsce) zawodów gminnych ………….5 pkt

udział w zawodach powiatowych i godne reprezentowanie szkoły ………..10pkt

 

finalista(I-III miejsce) zawodów powiatowych……… 13 pkt

 

udział w zawodach wojewódzkich i godne reprezentowanie szkoły ………..15pkt

 

finalista(I-III miejsce) zawodów wojewódzkich ……….. 20 pkt

 

udział w zawodach ogólnopolskich i godne reprezentowanie szkoły…….. 25 pkt

 

finalista(I-III miejsce) zawodów ogólnopolskich……… 30 pkt

 

(uwaga - uczeń, który otrzyma, w ciągu jednego miesiąca 30 pkt ujemnych, nie może w kolejnym miesiącu reprezentować szkoły na zewnątrz)

 

aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych ……….….10 pkt (jednorazowo na koniec semestru)

 

efektywna praca w kołach zainteresowań …………...  5 pkt  (jednorazowo na koniec semestru )

 

potwierdzona aktywność w pozaszkolnych organizacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, fundacjach itp.  …………..  5pkt (jednorazowo w semestrze)

 

 każda pozytywna informacja przekazana  przez nauczyciela lub pracownika szkoły …… 2 pkt (nie więcej niż 16 pkt w semestrze)

 

postępy w zachowaniu  ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą ……….10 pkt (jednorazowo w semestrze)

 

pochwała dyrektora szkoły ……….30 pkt

 

Pola    oceniania   na    „-”

 

nieprzestrzeganie zasad schludnego wyglądu zewnętrznego (np. noszenie ubrań z wulgarnymi nadrukami, hasłami i emblematami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające, potępiające ideologię i różne wartości, nieskromny wygląd, noszenie ubrań odsłaniających plecy, brzuch, biodra, dekolt, pośladki, „mocny” makijaż, tipsy, manicure, ostro stylizowane fryzury i jaskrawe kolory włosów, piercing i tatuaże i in.) …………10 pkt (każdorazowo)

 

nieprzestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych, mp3, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych itp. ……5 pkt (każdorazowo)

 

fałszowanie usprawiedliwień zwolnień, podrabianie podpisów ………20 pkt (każdorazowo)

 

niegrzeczne, zachowanie w stosunku do  nauczycieli i innych pracowników szkoły (lekceważenie, odmowa wykonania pleceń, używanie niewłaściwego słownictwa, gesty i czyny naruszające godność osobistą itp.) ………...  10 pkt (każdorazowo)

 

nieodpowiednie zachowanie w czasie przerw na terenie szkoły, boisku szkolnym itp.  …… 5 pkt (każdorazowo)

 

niewłaściwe zachowanie w trakcie uroczystości szkolnych, brak szacunku dla symboli państwowych, narodowych, religijnych i szkolnych,  przeszkadzanie na lekcji,  zajęciach pozalekcyjnych ……….. 5 pkt (każdorazowo)

 

 ubliżanie słowne i wulgarne słownictwo ........ 2 pkt ( za każdym razem)

 

każda negatywna uwaga o uczniu ….... 2 pkt (za każdym  razem)

 

posiadanie i picie alkoholu na terenie szkoły, poza nią, na wycieczkach szkolnych itp. ..........50 pkt

 

posiadanie i palenie papierosów ..........................................50 pkt (20 pkt za pierwszy raz)

 

posiadanie, zażywanie i sprzedaż narkotyków oraz innych środków odurzających ...............100 pkt

 

bójka( także bierny udział) i pobicie..................................................................... 50 pkt

 

kradzież i wyłudzanie pieniędzy ......................................... 50 pkt

 

posiadanie niebezpiecznych narzędzi i substancji ..............  50 pkt

 

niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego........... 30 pkt (po naprawieniu szkody punkty są redukowane o połowę)

 

prześladowania innych uczniów (zastraszanie, znęcanie się, przemoc fizyczna i psychiczna itp).......... 30 pkt

 

stosowanie cyberprzemocy (nękanie, podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto, bez wiedzy osoby zainteresowanej itp.) …………  30 pkt

 

zorganizowana przemoc ………. 30 pkt

 

fałszowanie dokumentacji szkolnej ………. 50 pkt

 

„zbiorowe” wagary   ……..….   5 pkt za każdą lekcję

 

nieusprawiedliwione godziny            1-3 godz. ....... 5 pkt  (jednorazowo na koniec semestru)

                                                                     4-7 godz. ....... 10 pkt  (jednorazowo na koniec semestru)

                                                                     8-11 godz. ....... 20 pkt  (jednorazowo na koniec semestru)

                                                                     12-15 godz. .....30 pkt  (jednorazowo na koniec semestru)

                                                    powyżej 15 godz. ......    uczeń nie może mieć wyższej oceny zachowania niż „nieodpowiednie”                                                                     

 

spóźnienia                                                   1-5  ……….1 pkt za każde spóźnienie

                                                              pow. 5      ……….2 pkt za każde spóźnienie

                    

 

nagana dyrektora szkoły- uczeń, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru.

 

(Uwaga - Uczeń otrzymuje również naganną ocenę zachowania, jeżeli:

  • jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
  • popełnia inny czyn karygodny nie objęty kategoriami punktowymi,)

 

 

W związku z realizacją projektu edukacyjnego do wymagań na poszczególne oceny z zachowania wprowadza się zapis:

  1. + 20 punktów otrzymuje uczeń, który podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, (uzyskał ocenę bardzo dobrą z projektu).
  2. + 15 punktów otrzymuje uczeń, który pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu. (uzyskał ocenę dobrą z projektu).
  3. + 10 punktów otrzymuje uczeń, który prawidłowo wypełnił swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu, (uzyskał ocenę dostateczną z projektu).
  4. + 5 punktów otrzymuje uczeń, który wypełnił swoje obowiązki w trakcie projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole, (uzyskał ocenę dopuszczającą z projektu).
  5. 0 punktów otrzymuje uczeń, który często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego,(otrzymał ocenę niedostateczną z projektu).
  6. –20 punktów otrzymuje uczeń, który nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

(Uwaga -  Uczeń ten nie może uzyskać z zachowania na koniec roku szkolnego oceny wyższej niż  poprawna.)

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie